“ปั่นสองล้อเลาะเมืองเลย” กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์จังหวัดในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
  • ที่มา : ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นสองล้อเลาะเมืองเลย” โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

อ่านต่อ..

จ.เลย จัดประกวดผลงานทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ
  • ที่มา : ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนนจังหวัดเลย ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเลย และภาคีเครือข่ายร่วมร่วม เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดการนำเสนอ ผลงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนของ ชมรมถนนปลอดภัยใน สถานศึกษาจังหวัดเลย ณ ห้องใบเงิน โรงแรมใบบุญเพลส มีโรงเรียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ 5 โรงเรียน ได้แก่....

อ่านต่อ..

3 หน่วยงาน อปท.จังหวัดเลย ได้รับรางวัล อปท. ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต
  • ที่มา : thainews.prd.go.th

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2559 ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานใน 4 มิติในเรื่องการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านต่อ..

กาชาด จ.เลย มอบบ้านกาชาดร่วมใจร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  • ที่มา : ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการกาชาดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ให้กับนางสาวเรณู คำมาลี และครอบครัว ราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านนากระเซง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

อ่านต่อ..